19750720-120000-10  Akropolis, Athen, Hellas : Akropolis, Athen, Hellas  19750720-120000-12  19750720-120000-2  19750720-120000-3  19750720-120000-4 
Ciconia ciconia, Stork, White Stork, ikke hekkefugl i Norge : Ciconia ciconia, Stork, White Stork, ikke hekkefugl i Norge  19750720-120000-6  19750720-120000-7  19750720-120000-8  19750720-120000-9  19750720-120000 
Akropolis, Athen, Hellas : Akropolis, Athen, Hellas  Akropolis, Athen, Hellas : Akropolis, Athen, Hellas  Hellas, Igoumenitsa : Hellas, Igoumenitsa  Hellas, Igoumenitsa : Hellas, Igoumenitsa  Hellas, Igoumenitsa : Hellas, Igoumenitsa  Athen, Hellas : Athen, Hellas 
Athen, Hellas : Athen, Hellas  Athen, Hellas : Athen, Hellas