Stalgarden Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Stalgarden Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Stalgarden Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Eik  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Bymuren  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Treptover Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg 
Treptover Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Treptover Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Treptover Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Treptover Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Wiebhauser  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Wiebhauser  Neubrandenburg : Neubrandenburg 
Agn bøk  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Wiebhauser  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Bymuren  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Bymuren  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Friedlander Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg  Friedlander Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg 
Friedlander Tor  Neubrandenburg : Neubrandenburg