Japan, Tokyo : Japan, Tokyo  Kyoto : Kyoto  Kyoto : Kyoto  Kyoto : Kyoto  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo 
Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo 
Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo 
Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo  Tokyo : Tokyo